Dilluns, 19 De Novembre De 2018
Plaça del Tornall, 1, Rialp - 25594
Telèfon: (+34)973620365 Fax: (+34)973620308

Pressupostos

22/03/2015

PRESSUPOST EXERCICI 2015


PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2015   INGRESSOS  
       
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT  TOTALS
       
CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES      245.000,00 
       
112.01 IBI de naturalesa rústica  2.000,00   
113.01 IBI de naturalesa urbana  180.000,00   
114.01 IBI rústica BICES  12.000,00   
115.01 Impost sobre vehicles de tracció mecànica  32.000,00   
116.01 Impost increment valor terrenys - plusvàlua  10.000,00   
       
130.01 Impost sobre activitats econòmiques  9.000,00   
       
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES      30.000,00 
       
290.01 Impostos sobre constr., instal·lacions i obres  30.000,00   
       
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS      88.582,08 
       
300.01 Subministrament daigua potable a domicili  19.000,00   
301.01 Taxa sanejament  1.000,00   
309.01 Taxa cementiri municipal  1.000,00   
309.02 Taxa llar infants  45.000,00   
309.03 Taxa lloguer camp de futbol  500,00   
309.04 Taxa lloguer taules i cadires  700,00   
309.05 Taxa lloguer sales municipals  1.000,00   
309.06 Taxa serveis de Tanatori Municipal  2.500,00   
329.01 Taxa obertura establiments  1.000,00   
329.03 Taxa retirada de vehicles abandonats   100,00   
329.04 Taxa per ocupació de terrenys dús públic  1.000,00   
329.05 Taxa per lentrada de vehicles per les voreres  900,00   
329.06 Taxa per expedició de documents  5.000,00   
392.11 Recàrrec apremi  4.500,00   
399.01 Altres ingressos diversos  5.382,08   
       
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS      269.453,00 
       
420.01 Participació en els tributs de lEstat  150.000,00   
       
450.01 Participació en els ingressos de la Generalitat  55.000,00   
450.02  Aportacio Generalitat despeses alts càrrecs  17.600,00   
450.04 Subvenció Generalitat Justícia  950,00   
450.05 Subvencio manteniment consultori   2.303,00   
450.07 Altres transf. Corrents Generalitat  2.000,00   
461.01 Subvenció Diputació ints. Préstec  4.500,00   
461.02 Subvenció Diputació manteniment consultori  7.500,00   
461.03 Subvenció Diputació Llar Infants  22.600,00   
499.01 Ajuts privats diversos   1.000,00   
499.02 Cursa Ultra Trail i Matxicots  6.000,00   
       
       
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS      237.000,00 
       
534.01 Interessos de dipòsits bancaris  800,00   
       
541.01 Aprofitament local antic escorxador  3.200,00   
       
552.01 Centrals elèctriques  40.000,00   
552.02 Aportació ingressos bruts Telefònia fix i mobil  8.000,00   
552.03 Aportació ingressos bruts Fecsa   10.000,00   
       
554.01 Aprofitaments agrícoles i forestals    
  fusta, pastures/ Caçadors  10.000,00   
       
555.01 Central hidroelèctrica  150.000,00   
555.02 Central Fotovoltàica  15.000,00   
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS       1.000,00 
       
600.01 Vendes patrimonials. Terrenys i solars  1.000,00   
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL      436.150,00 
       
720.01 Subvencions inversions Estat  1.000,00   
       
       
       
750.85 Actuacions GFS 2015  50.000,00   
       
750.87 Subvencions inversions Generalitat  30.000,00   
750.88 Inversions en manteniment de camins  5.000,00   
750.89 Fira de Rialp  10.000,00   
750.90 Inversions en turisme i promoció econòmica  10.000,00   
       
761.01 DL. Inversions en Patrimoni Cultural  100.700,00   
761.02 Subvencions inversions Diputació de Lleida  229.450,00   
CAPÍTOL 9. ACTIUS FINANCERS      1.000,00 
       
941.01 Avals i fiançes rebuts  1.000,00   
  TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS   1.308.185,08 

 

  PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2015    
         
  PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT  TOTALS
         
  CAP I DESPESES DE PERSONAL    370.570,00 
         
  10 CÀRRECS ELECTES    
912 100.01 Remuneracions càrrecs electes  17.600,00   
         
  12 PERSONAL FUNCIONARI    
920 120.01 Sous Grup A.1  16.300,00   
920 120.06 Triennis  4.400,00   
920 121.01 Complement de Destí  7.000,00   
920 121.02 Complement Específic  10.420,00   
         
  13 PERSONAL LABORAL FIX    
920 130.01 Administració  22.800,00   
920 130.02 Brigada  30.700,00   
920 130.03 Brigada  23.500,00   
920 130.04 Brigada  17.100,00   
920 130.05 Brigada  7.100,00   
920 130.06 Neteja  17.100,00   
920 130.07 Administració  30.400,00   
920 130.08 Brigada  19.500,00   
  14 ALTRE PERSONAL    
324 143.03 Llar Infants  26.650,00   
324 143.05 Llar Infants  21.000,00   
324 143.06 Llar Infants  21.000,00   
         
  16 QUOTES I DESPESA SOCIAL    
221 160.01 Quotes socials personal   72.000,00   
221 160.02 Quotes socials càrrecs electes  5.400,00   
221 160.03 Despeses formació  600,00   
         
  CAP II DESPESES CORENTS    338.530,52 
         
  20 ARRENDAMENTS    
920 203.01 Lloguers de maquinaria- renting  600,00   
920 206.01 Leasing equips informàtics  2.100,00   
         
  21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERV.    
450 210.01 Rep i conservació infraest municipals  40.000,00   
    Carrers    
    Camins, senders , llera riu     
    Jardins, places    
450 212.01 Rep. i conservació edificis  15.000,00   
333 212.02 Locals d'usos culturals  5.000,00   
231 212.03 Consultori  10.000,00   
425 212.04 Central  10.000,00   
450 212.05 Rep. i conservació equipaments  9.000,00   
342 212.06 Cam de futbol/àrea esportiva  10.000,00   
164 212.07 Cementiri  2.000,00   
         
165 213.01 Rep i conservació enllumenat públic  8.000,00   
161 213.02  Rep i conservació xarxa aigua pública  13.000,00   
161 213.03  Cloració- 2015  Consell Comarcal  11.000,00   
450 213.04 Mant. Vehicles i maquinària. Desp. Corrent brigada  10.000,00   
         
  22 MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES    
920 220.01 Despeses Oficina. (material, edictes, etc)  9.000,00   
920 221.01 00 Sub. (electricitat )             44.830,52   
920 221.02 Gas calefacció   8.000,00   
920 221.04 Carburant vehicles  5.000,00   
920 221.05 Productes neteja  2.000,00   
920 221.99 Altres subministres  1.000,00   
920 222.01 Comunicacions (telèfon, fax, etc.)  10.500,00   
920 222.99 Altres comunicacions  1.000,00   
  224 Primes d'assegurances    
920 224.01 Vehicles  1.800,00   
920 224.02 Edificis, multirisc empresarial  2.400,00   
920 224.03 RC  2.000,00   
920 224.04 Central -edifici-canal-presa-salt-  4.000,00   
920 224.05 Accidents col.lectiu - 17 persones  800,00   
920 224.06 Central Fotovoltaica.  1.000,00   
920 224.07 Responsabilitat càrrecs electes  2.500,00   
920 226.01 Atencions protocolàries i representatives  4.000,00   
920 226.04 Serveis jurídics municipals  4.000,00   
338 226.09 Festes populars  33.500,00   
     Rialp       (21000+ 3.000 dinar St.Cosme)    
     Roní    (1.500,00 )    
     Escàs     (1000,00 )    
     Surp       (1000,00 )    
     Caregue  (1000,00 )    
     Rodés     (1000,00 )    
    Beraní     (1000,00 )    
    Altres festes (3000  )    
929 226.99 Altres despeses diverses  18.000,00   
932 227.08 02 Gestió recaptació tributària de la Diputació  5.000,00   
920 227.06 Estudis i treballs tècnics. (tecnics municipals)  12.000,00   
920 227.99 Altres feines fets per empreses i professionals  16.000,00   
         
  23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI    
912 230.01  Dietes membres corporació  4.000,00   
920 230.02  Dietes personal  500,00   
         
  CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES   17.000,00 
         
  31 DE PRÈSTECS    
11 310.01 Interessos bancaris 16.000,00   
         
  35 ALTRES DESPESES    
11 359.01 Altres despeses 1.000,00   
         
         
  46  A CONSELLS COMARCALS    
943 465.01 Serveis Socials Consell Comarcal 5.000,00   
943 465.02 Pla de Neu Consell Comarcal 4.900,00   
         
  47 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE    
925 479.01 00 Atencions benèfiques i assistencials 1.000,00   
231 479.03 03 Varis: Ajuts escolars o indigents (alimentació) 1.000,00   
341 479.04 Subvencions Escola Futbol Rialp 5.000,00   
341 479.05 Subvencions CF Rialp 5.000,00   
334 479.06 Subvencions + F. Música 5.000,00   
924 479.07 Subvencions AMPA 1.000,00   
341 479.08 Subv. Activitats esportives  1.000,00   
334 479.09 Aportació Consorci Escola Música 1.950,00   
341 479.10 Subvencions Centre Excursionista de Rialp  1.000,00   
924 479.11 Subvencions Associació de dones de Rialp 1.000,00   
341 479.12 Cursa Ultra Trail i Matxicots 6.000,00   
         
  CAPÍTOL 5.  FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA    150.000,00 
         
920 500.01 FONS DE CONTINGÈNCIA  150.000,00   
         
  CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS    345.000,00 
         
336 609.01  DL. Inversions en Patrimoni Cultural 30.000,00   
         
450 619.04 DL. Inversions  190.000,00   
450 619.05 Obres Inversions estatals 1.000,00   
         
420 623.01 Inversions en maquinària i instal·lacions 3.000,00   
425 623.02 Inversions Central Elèctrica 15.000,00   
         
450 629.01 Altres inversions.Subv. GC 30.000,00   
         
170 681.01 Actuacions GFS 2015  50.000,00   
170 681.07 Inversions en manteniment de camins 6.000,00   
4311 681.08 Fira de Rialp 10.000,00   
432 681.09 Inversions en turisme i promoció econòmica 10.000,00   
    (inclou Curs Esquí i Manteniment pàg. Web)    
  CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS   48.234,56 
         
  91 Amortització de prèstecs    
  913 Amortització préstecs mig i llarg termini ens SP    
11 913.02 00 La Caixa 358924-82 10.495,53   
11 913.03 00 Caixa Catalunya 9618953344 13.869,51   
11 913.05 00 Banc Crèdit Local 9542580941 13.869,52   
11 913.06 00 Prèstec Fotovoltàica 10.000,00   
         
  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 2015   1.308.185,08 


03/07/2014

Pressupostos de l'exercici 2014


 

Resum d'ingressos per capítols

Capítol 1

Impostos directes                                                               245.000,00

Capítol 2

Impostos indirectes                                                              25.000,00

Capítol 3

Taxes i altres ingressos                                                        88.582,08

Capítol 4

Transferències corrents                                                       273.453,00

Capítol 5

Ingressos patrimonials                                                         244.500,00

Capítol 6

Alienació inversions reals                                                        1.000,00

Capítol 7

Transferències de capital                                                    517.190,00

Capítol 8

Actius financers                                                                      1.000,00

 

Total pressupost d'ingressos de l'exercici 2014               1.395.725,08

 

Resum de despeses per capítols

 

Capítol 1

 Despeses de personal                                                          395.570,00

Capítol 2

Despeses en béns corrents i de serveis                                   495.830,52

Capítol 3

Despeses financeres                                                               17.000,00

Capítol 4

Transferències corrents                                                          42.900,00

Capítol 5

Inversions reals                                                                     396.190,00

Capítol 6

Passius financers                                                                     48.234,56

 

Total pressupost de despeses de l'exercici 2014              1.395.725,08


07/02/2013

Pressupost de l'exercici 2013


 

Resum d'ingressos per capítols

Capítol 1

Impostos directes                                                               230.000,00

Capítol 2

Impostos indirectes                                                              30.000,00

Capítol 3

Taxes i altres ingressos                                                      100.100,00

Capítol 4

Transferències corrents                                                       286.165,08

Capítol 5

Ingressos patrimonials                                                         246.500,00

Capítol 6

Alienació inversions reals                                                        1.000,00

Capítol 7

Transferències de capital                                                   500.498,160

Capítol 8

Actius financers                                                                   101.000,00

 

Total pressupost d'ingressos de l'exercici 2013               1.495.263,24

 

Resum de despeses per capítols

 

Capítol 1

 Despeses de personal                                                          384.450,00

Capítol 2

Despeses en béns corrents i de serveis                                    355.330,52

Capítol 3

Despeses financeres                                                               17.000,00

Capítol 4

Transferències corrents                                                          37.500,00

Capítol 5

Inversions reals                                                                    652.748,16

Capítol 6

Passius financers                                                                    48.234,56

 

Total pressupost de despeses de l'exercici 2013              1.495.263,24


22/04/2012

Pressupost de l'exercici 2012


Resum d'ingressos per capítols

Capítol 1

Impostos directes        197.000,00

Capítol 2

Impostos indirectes          50.000,00

Capítol 3

Taxes i altres ingressos          95.700,00

Capítol 4

Transferències corrents        309.422,20

Capítol 5

Ingressos patrimonials        246.200,00

Capítol 6

Alienació inversions reals            1.000,00

Capítol 7

Transferències de capital        432.812,00

Capítol 8

Actius financers        255.000,00

 

Total pressupost d'ingressos de l'exercici 2012                  1.587.134,20

 

Resum de despeses per capítols

 

Capítol 1

 Despeses de personal         407.300,00

Capítol 2

Despeses en béns corrents i de serveis          38.177,30

Capítol 3

Despeses financeres             3.900,00

Capítol 4

Transferències corrents           39.300,00

Capítol 5

Inversions reals         737.222,34

Capítol 6

Passius financers          61.234,56 

 

Total pressupost de despeses de l'exercici 2012                1.587.134,20


Xarxes socials
Destacats
IWS

Mapa Web