al contingut a la navegació Informació de contacte

1r Concurs de Microcontes

El tema és “la Dona” i la idea que reivindica la celebració d’aquest dia. És un dia aprofitat tradicionalment per a reivindicar el feminisme denunciant el sexisme.Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els homes, en l'àmbit laboral, i per tant pel dret a la independència econòmica.

DIUMENGE 13 FEBRER 2022

L’Ajuntament de Rialp, de la iniciativa de la Sra. Maria Lozoya, Regidora de Benestar
Social i Salut Pública i del Sr. Francesc Virós, Regidor de Turisme, Cultura i Entitats,
convoquen el “1r Concurs de Microcontes” pel dia Internacional de les Dones o Dia
de la Dona Treballadora que es celebra el 8 de març, reconegut per l'Organització de
les Nacions Unides (l'ONU).
La finalitat del concurs és fomentar la creació literària i la lectura.

BASES

Primera. Participants
El concurs va dirigit a totes aquelles persones en edat escolar en endavant, sense límit
d’edat, que gaudeixen del conte curt i la brevetat en l'escriptura.


Segona. Temàtica
El tema és “la Dona” i la idea que reivindica la celebració d’aquest dia.
És un dia aprofitat tradicionalment per a reivindicar el feminisme denunciant el sexisme.
Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els
homes, en l'àmbit laboral, i per tant pel dret a la independència econòmica.


Tercera. Categories
1a categoria: obert a la participació de tots els nens i nenes en edat escolar fins a 6è
de primària, escolaritzats al municipi de Rialp.
2a categoria: obert a la participació de tothom que estigui empadronat i sigui resident
al municipi de Rialp, sense límit d’edat a partir de 1er de ESO.

Quart. Requisits
 Els treballs hauran de ser inèdits. No es tindrà en compte cap treball que hagi
rebut cap premi o similar. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets
de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació
per autoria o plagi.
 No podran sobrepassar els 2.000 caràcters, inclosos títol i pseudònim. Cos de
lletra 11, tipografia Arial.
 Només s’acceptarà un original per cada participant.


Cinquena. Presentació
La presentació del treball es farà per correu electrònic, a l’adreça electrònica
administracio@rialp.cat indicant en el cos del correu electrònic les següents dades:

 el pseudònim
 un telèfon de contacte
 I en adjunt: Original del text en format pdf o en doc

En casos especials, també acceptarem originals manuscrits a la seu de l’Ajuntament
de Rialp.

Els treballs presentats, ja siguin premiats o no, s’eliminaran una vegada realitzat el
concurs i fet ús de la finalitat per la qual es van obtenir.
Amb la presentació al concurs, s’entén de forma implícita l’acceptació- consentiment
de la publicació en la revista i xarxes municipals del microconte presentat.


Sisena. Termini
La data límit per presentar les obres és el dimarts dia 2 de març.


Setena. Jurat i Veredicte
El jurat estarà format per tres persones designades per la Regidoria de Cultura.
El jurat podrà resoldre aquells aspectes que no es contemplin en aquestes bases. Les
decisions d’aquest jurat seran inapel·lables.
Es valorarà la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres presentades.
El jurat es reserva la facultat d’adjudicar accèssits o de declarar desert el premi.


Vuitena. Premi
Premi de la 1a categoria:
Per al nen/a guanyador/a: Un val de 50 € a utilitzar en qualsevol comerç del
municipi sense que es pugui bescanviar per alcohol, tabac o jocs d’atzar.
La retransmissió del microconte per les xarxes municipals.
Per a la classe del nen/nena guanyador/a: Una activitat lúdica en una empresa
del municipi.
Premi de la 2a categoria:
Consistirà en un val de 150 € per a utilitzar en qualsevol comerç del municipi
sense que es pugui bescanviar per alcohol, tabac o jocs d’atzar.
I un segon premi que consistirà en la publicació de la creació literària del
guanyador/a en la revista mensual de les comarques del Pirineu de Lleida “La
Borrufa”.
Els premis es lliuraran el dimarts 8 de març “Dia de la Dona treballadora”.


Protecció de dades
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i d’acord també
amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació,
limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a
administracio@rialp.cat o a la següent adreça: Ajuntament de Rialp; Plaça del Tornall, 1
25594 Rialp.