al contingut a la navegació Informació de contacte

2n Concurs de Microcontes

DIMECRES 15 FEBRER 2023

L’Ajuntament de Rialp, de la iniciativa de la Sra. Maria Lozoya, regidora de Benestar Social i Salut Pública, i del Sr. Francesc Virós, regidor de Turisme, Cultura i Entitats, convoquen el “2n Concurs de Microcontes” pel Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora que se celebra el 8 de març, reconegut per l'Organització de les Nacions Unides (l'ONU).

La finalitat del concurs és fomentar la creació literària i la lectura.

BASES

Primera. Participants

El concurs va dirigit a totes aquelles persones en edat escolar en endavant, sense límit d’edat, que gaudeixen del conte curt i la brevetat en l'escriptura.

Segona. Temàtica

El tema és “la Dona” i la idea que reivindica la celebració d’aquest dia.

És un dia aprofitat tradicionalment per a reivindicar el feminisme denunciant el sexisme. Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els homes, en l'àmbit laboral i, per tant, pel dret a la independència econòmica.

Tercera. Categories

1a categoria: obert a la participació de tots els nens i nenes en edat escolar fins a 6è de primària, escolaritzats al municipi de Rialp.

2a categoria: obert a la participació de tothom que estigui empadronat i sigui resident al municipi de Rialp, de 1r d’ESO fins als divuit anys.

3a categoria: obert a la participació de tothom que estigui empadronat i sigui resident al municipi de Rialp, a partir dels dinou anys.

Quart. Requisits

 • Els treballs hauran de ser inèdits (no publicats ni en paper ni a internet). No es tindrà en compte cap treball que hagi rebut cap premi o similar. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

 • No podran sobrepassar els 2.000 caràcters, inclosos títol i pseudònim. Cos de lletra 11, tipografia Arial.

 • En casos especials, també acceptarem originals manuscrits a la seu de l’Ajuntament de Rialp.

 • Els relats de la 1a categoria poden anar acompanyats d’un dibuix representatiu de l’obra.

 • Només s’acceptarà un original per cada participant.

Cinquena. Presentació

La presentació del treball es farà per correu electrònic, a l’adreça electrònica administracio@rialp.cat indicant en el cos del correu electrònic les següents dades:

 • el pseudònim

 • un telèfon de contacte

 • I en adjunt: Original del text en format PDF o en doc

  Els treballs presentats, siguin premiats o no, s’eliminaran una vegada celebrat el concurs i fet ús de la finalitat per la qual es van obtenir.

  Amb la presentació al concurs, s’entén de forma implícita l’acceptació- consentiment de la publicació del relat breu presentat en les xarxes municipals.

  Sisena. Termini

  La data límit per presentar les obres és el divendres 3 de març.

  Setena. Jurat i Veredicte

  El jurat estarà format per tres persones designades per la Regidoria de Cultura.

  El jurat podrà resoldre aquells aspectes que no es contemplin en aquestes bases. Les decisions d’aquest jurat seran inapel·lables.

  Es valorarà la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres presentades. El jurat es reserva la facultat d’adjudicar accèssits o de declarar desert el premi.

  Vuitena. Premi
  1a categoria:

  Per al nen/a guanyador/a: Un premi de 50 € a utilitzar en qualsevol comerç del municipi (previ coneixement de l’Ajuntament) sense que es pugui gastar en alcohol, tabac o jocs d’atzar.

  La publicació del relat a les xarxes municipals.

  Per a la classe del nen/nena guanyador/a: Una activitat lúdica en una empresa del municipi.

  2a i 3a categoria:

  Consistirà en un premi de 150 € per a emprar en qualsevol comerç del municipi (previ coneixement de l’Ajuntament) sense que es pugui gastar en alcohol, tabac o jocs d’atzar.

  La publicació del relat a les xarxes municipals.

Els premis es lliuraran el dimecres 8 de març “Dia de la Dona Treballadora”. Els guanyadors seran informats amb antelació.

Protecció de dades

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i d’acord també amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a administracio@rialp.cat o a la següent adreça: Ajuntament de Rialp; plaça del Tornall, 1 25594 Rialp.