al contingut a la navegaciĆ³ InformaciĆ³ de contacte

Bases places a la brigada

šŸ“¢ AprovaciĆ³ de bases i convocatĆ²ria per cobrir temporalment dues places a la brigada municipal i creaciĆ³ dā€™una borsa de treball de lā€™Ajuntament de Rialp.

DIMARTS 30 MAIG 2023

ANUNCI

AprovacioĢ de bases i convocatoĢ€ria per cobrir temporalment dues places a la brigada municipal i creacioĢ dā€™una borsa de treball de lā€™Ajuntament de Rialp

Aprovades per Decret dā€™alcaldia 57/2023 de data 18 de maig de 2023 les bases i convocatoĢ€ria per la cobertura temporal de dues places a la brigada municipal i la creacioĢ dā€™una borsa de treball, sā€™obre el termini de presentacioĢ de solĀ·licituds, que seraĢ€ de deu dies haĢ€bils a comptar des de lā€™endemaĢ€ de la publicacioĢ al BOP de Lleida.

Sā€™adjunten les bases reguladores que regiran la convocatoĢ€ria:

ā€œCONVOCATOĢ€RIA I BASES DEL PROCEĢS SELECTIU PER COBRIR TEMPORALMENT DUES PLACES A LA BRIGADA MUNICIPAL PER CONCURREĢ€NCIA Dā€™INCREMENTS IMPREVISIBLES I OCASIONALS DE LA SEVA ACTIVITAT, I CREACIOĢ DE BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE BRIGADA AP/E.

BASE 1A; OBJECTE DE LA CONVOCATOĢ€RIA

La convocatoĢ€ria per a la provisioĢ, amb caraĢ€cter temporal, mitjancĢ§ant concurs durant el periĢode dā€™estiu (3 mesos) per cobrir lā€™increment de feina provocat per la situacioĢ de sequera, i creacioĢ dā€™una borsa de treball per personal de brigada (AP/E)AixiĢ mateix, lā€™Ajuntament necessita de forma urgent i inajornable constituir la borsa mencionada per cobrir de manera aĢ€gil i raĢ€pida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingeĢ€ncia temporal dā€™aquest grup professional.

Per aquest motiu, eĢs necessari portar a terme la seva seleccioĢ, amb les seguĢˆents caracteriĢstiques:

DenominacioĢ PeoĢ de Brigada
Tipus de contractacioĢ Laboral temporal (AP/E)

Nivell de TitulacioĢ:

En aplicacioĢ de la DA 6a del TREBEP, no sā€™exigeix cap de les titulacions previstes al sistema educatiu per a aquestes places.
NuĢmero de vacants: 2
Sistema de seleccioĢ Concurs de meĢ€ritsĀ 
DuracioĢ del contracte 6 mesos

El personal contractat temporalment tindraĢ€ assignades les retribucions baĢ€siques i complementaĢ€ries segons el grup de classificacioĢ.

La present convocatoĢ€ria es publicaraĢ€ al ButlletiĢ Oficial de la ProviĢncia de Lleida i a la Seu electroĢ€nica del Ajuntament (E-Tauler).

Funcions:

 • Donar suport a actuacions relacionades amb el manteniment i reparacions de la xarxa dā€™aigua

 • Actuacions destinades a la reduccioĢ de risc dā€™incendis.

 • Altres actuacions relacionades amb la sequera.

 • Realitzar tasques de manteniment de les instalĀ·lacions i equipaments municipals i de la

  via puĢblica, inclosos circuits eleĢ€ctrics, de calefaccioĢ i xarxa dā€™aigua.

 • Realitzar treballs de neteja i de manteniment de carrers, places, espais puĢblics, zones

  esportives, zones verdes i cementiri.

 • Utilitzar les eines manuals i mecaĢ€niques requerides per al desenvolupament dels treballs

  encomanats, aixiĢ com tenir cura del seu manteniment.

 • Preparar el material necessari per a la seva utilitzacioĢ i/o instalĀ·lacioĢ posterior, sent responsables de lā€™ordenacioĢ i bon uĢs de les eines i maquinaĢ€ria utilitzada.

 • Altres tasques que se li encomanin relacionades amb les funcions proĢ€pies de la Brigada municipal.

   1. BASE 2A. GESTIOĢ DE LA BORSA

    2.1. ConstituiĢˆda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir les contractacions de personal laboral temporal que sigui necessari, sā€™utilitzaraĢ€ la comunicacioĢ telefoĢ€nica i el correu electroĢ€nic. Es realitzaran dues trucades telefoĢ€niques en franges horaĢ€ries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent, i es trametraĢ€ un correu electroĢ€nic. Tota comunicacioĢ entre lā€™AdministracioĢ i les persones interessades que derivi de lā€™aplicacioĢ dā€™aquest proceĢs sā€™efectuaraĢ€ emprant lā€™adrecĢ§a de correu electroĢ€nic i el teleĢ€fon facilitat a tal efecte, sent dā€™exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusioĢ a la solĀ·licitud de participacioĢ en aquest proceĢs selectiu, aixiĢ com, en el seu cas, la seva actualitzacioĢ (amb comunicacioĢ escrita adrecĢ§ada a lā€™Ens).

    Si no es pot contactar amb la persona aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini maĢ€xim de 24 hores, aquesta veuraĢ€ decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactaraĢ€ amb la seguĢˆent persona aspirant de la llista. Els efectes derivats de la impossibilitat de contactar amb la persona aspirant seran els establerts en aquesta Base.

    2.2. Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactaraĢ€ la persona que tingui major puntuacioĢ de la borsa que estigui disponible, dā€™acord amb els criteris seguĢˆents:

  - Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no prestin serveis en aquell mateix moment a lā€™Ens, llevat de les excepcions establertes per al contracte de relleu. En aquest sentit, dā€™acord amb el que estableix lā€™article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 dā€™octubre, pel qual sā€™aprova el text refoĢs de lā€™Estatut dels treballadors, els contractes de relleu sā€™oferiran a les persones que els correspongui per ordre de puntuacioĢ a la

  borsa que estiguin en situacioĢ dā€™atur o que tinguin concertat amb lā€™Ens un contracte de durada determinada.

  - Quan una persona treballadora temporal finalitzi el seu contracte sā€™incorporaraĢ€ de nou a la borsa en la mateixa posicioĢ que tenia sempre i quan la valoracioĢ de lā€™Ens hagi estat favorable i supeditada, en tot cas, al compliment de la normativa corresponent de durada maĢ€xima de les relacions laborals temporals. A aquest efecte lā€™Ens emetraĢ€, si escau, un informe sobre la idoneiĢˆtat de la prestacioĢ dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractacioĢ corresponent. Els informes negatius que sā€™emetin sobre la prestacioĢ del servei de les persones treballadores es trametran a la persona treballadora a fi i efecte dā€™alĀ·legacions. Posteriorment lā€™Ens resoldraĢ€ sobre lā€™exclusioĢ o no de la persona a la borsa.

  En aquest sentit la persona interessada pot solĀ·licitar a lā€™Ajuntament la suspensioĢ de la seva situacioĢ dins la llista en el moment en queĢ€ se li faci lā€™oferta del lloc de treball per alguna de les causes seguĢˆents degudament justificades: la incapacitat temporal; el part, adopcioĢ o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuacioĢ del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permiĢs corresponent; defuncioĢ de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitacioĢ temporal de fins a quatre dies; compliment dā€™un deure inexcusable de caraĢ€cter puĢblic, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebracioĢ ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a lā€™oferiment de la proposta de contractacioĢ o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals seguĢˆents.

  En el cas que la persona interessada alĀ·legui alguna de les causes esmentades no es modificaraĢ€ la seva posicioĢ dins de la borsa ni tampoc se lā€™exclouraĢ€ i es faraĢ€ la contractacioĢ de la/es seguĢˆent/s persona/es. La persona interessada hauraĢ€ de justificar documentalment el motiu de suspensioĢ davant lā€™Ens en el termini maĢ€xim de tres dies.

  2.3. Seran causes dā€™exclusioĢ de la borsa de treball:

  • - Ā No superar el periĢode de prova establert.

  • - Ā Estar sancionat/ada per resolucioĢ ferma en via administrativa dā€™un expedient disciplinari incoat per la comissioĢ dā€™una falta greu o molt greu.

  - Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de treball, llevat que sigui per causa de baixa meĢ€dica o altre causa de suspensioĢ establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com sā€™ha indicat, el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportaraĢ€ que la persona se situiĢˆ a lā€™uĢltima posicioĢ de la borsa.

  - Haver estat impossible la localitzacioĢ de la persona en tres propostes de treball amb el benenteĢ€s que eĢs dā€™exclusiva responsabilitat dā€™aquesta facilitar una adrecĢ§a de correu electroĢ€nic i teleĢ€fon, i comunicar els canvis que sā€™hi produeixin.

  • - Ā Haver-se informat desfavorablement la prestacioĢ del servei.

  • - Ā Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interiĢ, ja iniciat.

  • - Ā La voluntat expressa de la persona treballadora de ser exclosa de la borsa.

  • - Ā La no presentacioĢ de la documentacioĢ exigida dins del termini establert.

  • - Ā La falsedat inicial o sobrevinguda dā€™algun dels requisits exigits per formar part de la borsa de treball o la falsedat dels meĢ€rits alĀ·legats.

  2.4. La borsa tindraĢ€ una vigeĢ€ncia de 2 anys des de la seva constitucioĢ.

  2.5. En lā€™exercici de les funcions atribuiĢˆdes a les places ofertes eĢs dā€™aplicacioĢ la normativa sobre el reĢ€gim dā€™incompatibilitats en el sector puĢblic.

  BASE 3A REQUISITS DELS ASPIRANTS

  3.1 Per ser admeses i prendre part en la convocatoĢ€ria, les persones aspirants han de reunir, a la data dā€™acabament del termini de presentacioĢ de solĀ·licituds, els seguĢˆents requisits generals:

  a) Tenir la nacionalitat espanyola, dā€™acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la UnioĢ Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la UnioĢ Europea i ratificats per Espanya, sigui dā€™aplicacioĢ la lliure circulacioĢ de persones treballadores, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual sā€™aprova el Text refoĢs de la Llei de lā€™Estatut baĢ€sic de lā€™empleat puĢblic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 dā€™11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integracioĢ social, i disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han dā€™acreditar la seva nacionalitat.

  Les previsions del paraĢ€graf anterior seran dā€™aplicacioĢ, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al/a la coĢ€njuge de les persones espanyoles i nacionals dā€™altres estats membres de la UnioĢ Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als/a les seus/seves descendents i als/a les del/de la seu/va coĢ€njuge sempre que no estiguin separades de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors dā€™aquesta edat dependents.

  Les persones estrangeres amb resideĢ€ncia legal a Espanya podran accedir a les Administracions puĢbliques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les espanyoles.

  1. b) Ā Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

  2. c) Ā Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de lā€™edat de jubilacioĢ maĢ€xima

  forcĢ§osa fixada per la llei.

  d) No patir cap malaltia ni disminucioĢ que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

  e) No haver estat separat/da mitjancĢ§ant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions puĢbliques o dels oĢ€rgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autoĢ€nomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a lā€™ocupacioĢ de caĢ€rrecs puĢblics per resolucioĢ judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser persona nacional dā€™un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situacioĢ equivalent ni haver estat sotmesa a sancioĢ disciplinaĢ€ria o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes lā€™acceĢs a lā€™ocupacioĢ puĢblica.

  f) Estar en possessioĢ del certificat de coneixements de la llengua catalana equivalent al nivell A baĢ€sic A2 de la DireccioĢ de PoliĢtica LinguĢˆiĢstica, o equivalent o superior. En el cas que alguna de les persones concursants no disposi del certificat o del tiĢtol equivalent, caldraĢ€ realitzar una prova especiĢfica de llengua catalana. La qualificacioĢ en aquest exercici seraĢ€ d'apte/a o no apte/a i quedaran eliminats del proceĢs els aspirants que rebin la qualificacioĢ de no apte/a.

  g) Les persones aspirants admeses en el proceĢs selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressioĢ oral com en l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil linguĢˆiĢstic exigit per a cada placĢ§a en concret. Als efectes de l'exempcioĢ, les persones aspirants a places corresponents a agrupacions professionals sense requisits de titulacioĢ hauran d'acreditar documentalment una de les opcions seguĢˆents:

  1. a) Ā Haver cursat la primaĢ€ria i la secundaĢ€ria a Espanya.

  2. b) Ā Diploma de llengua castellana (nivell intermedi) que estableix el Reial decret

  1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificacioĢ acadeĢ€mica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtencioĢ d'aquest.

  c) Certificat d'aptitud en llengua castellana per a persones estrangeres expedit per les escoles oficials d'idiomes.

  Les persones aspirants que no comptin amb el certificat o tiĢtols esmentats, hauran de realitzar una prova de llengua castellana de caraĢ€cter obligatori i eliminatori, la qual es qualificaraĢ€ d'apte/a o no apte/a. Aquesta prova consistiraĢ€ en un exercici de comprensioĢ oral i un altre de caraĢ€cter escrit equivalent al nivell requerit segons la categoria professional.

  h) Estar en possessioĢ del carnet de conduir B

  BASE 4A. PRESENTACIOĢ DE SOLĀ·LICITUDS

  CaldraĢ€ realitzar una instaĢ€ncia geneĢ€rica on se solĀ·liciti la participacioĢ el proceĢs selectiu i on es declari responsablement que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases, referides a la data de finalitzacioĢ del termini de presentacioĢ de solĀ·licitud, acompanyada de la seguĢˆent documentacioĢ:

  • Copia simple del DNI (Si es fa presencialment, la fotocopia es podraĢ€ fer al mateix ajuntament).

  • Copia del carnet de conduir B

  • Copia simple del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana, i si calgueĢs,

   castellana.

  • RelacioĢ detallada dels meĢ€rits

  • Copia simple dels documents justificatius dels meĢ€rits.

   Les solĀ·licitud es poden realitzar: PresentacioĢ al Registre General de lā€™Ens:

  - ElectroĢ€nicament: al registre electroĢ€nic de lā€™Ens. CaldraĢ€ fer-ho amb certificat digital o signatura electroĢ€nica i completar el traĢ€mit electroĢ€nic corresponent.

  SeraĢ€ suficient amb lā€™aportacioĢ de la documentacioĢ adjunta en coĢ€pia simple, peroĢ€ si la persona aspirant presenta amb la solĀ·licitud coĢ€pies electroĢ€niques auteĢ€ntiques, no seraĢ€ necessaĢ€ria lā€™aportacioĢ posterior de la documentacioĢ original.

  - Presencialment: les persones interessades poden presentar lā€™esmentada instaĢ€ncia que ha dā€™estar signada per la persona aspirant, en horari dā€™atencioĢ al puĢblic, al Registre General de lā€™Ens, Av. Vall dā€™AĢ€neu, 8 25597 (La Guingueta dā€™AĢ€neu), de dilluns a dijous, de 8h a 15 hores.

  SeraĢ€ suficient amb lā€™aportacioĢ de la documentacioĢ adjunta en coĢ€pia simple, peroĢ€ si la persona aspirant presenta amb la solĀ·licitud coĢ€pies auteĢ€ntiques o compulsades, no seraĢ€ necessaĢ€ria lā€™aportacioĢ posterior de la documentacioĢ original.

  - Per qualsevol altre de les formes admeses per lā€™article 16.4 de la Llei 39/2015 dā€™1 dā€™octubre de procediment administratiu comuĢ de les administracions puĢbliques.

  No es valoraran els meĢ€rits obtinguts amb posterioritat a la data de finalitzacioĢ del termini de presentacioĢ de solĀ·licituds. Els documents acreditatius dels meĢ€rits sā€™han dā€™ordenar guardant correlacioĢ amb lā€™ordre dels apartats corresponents de les bases i sā€™han de numerar correlativament en lā€™extrem superior dret del primer full de cada document.

  La presentacioĢ de la solĀ·licitud implicaraĢ€ la declaracioĢ responsable que la documentacioĢ presentada es correspon exactament amb la documentacioĢ original. Lā€™Ens podraĢ€ requerir en qualsevol moment a la persona interessada que aporti la documentacioĢ original acreditativa. Totes les persones aspirants podran ser excloses motivadament en qualsevol moment si no compleixen els requisits. En tot cas totes les coĢ€pies simples hauran de ser compulsades abans de la contractacioĢ.

  La solĀ·licitud i tota documentacioĢ adjunta ha de presentar-se dins el termini de presentacioĢ

  BASE 5A. TERMINI DE PRESENTACIOĢ DE SOLĀ·LICITUD

  El termini per presentar solĀ·licitud eĢs de 10 dies haĢ€bils a partir de lā€™endemaĢ€ de la publicacioĢ de la convocatoĢ€ria al BOP.

  Les solĀ·licituds que es presentin des de la publicacioĢ de la convocatoĢ€ria a la seu electroĢ€nica de lā€™Ens abans que es publiqui al BOP, es tindran per presentades el primer dia del termini assenyalat per a la presentacioĢ de solĀ·licituds.

  BASE 6A ADMISSIOĢ DE LES PERSONES ASPIRANTS

  Expirat el termini de presentacioĢ dā€™instaĢ€ncies, lā€™Ens dictaraĢ€ resolucioĢ en el termini maĢ€xim dā€™un mes, declarant aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses i

  assenyalant un termini de deu dies naturals per a la seva esmena. A la mateixa resolucioĢ sā€™indicaraĢ€ la composicioĢ del tribunal de valoracioĢ.

  La llista de persones aspirants admeses i excloses es publicaraĢ€ a la Seu electroĢ€nica de lā€™Ens, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves de catalaĢ€ i castellaĢ€ i/o de les entrevistes, en el seu cas, i donaraĢ€ a coneĢ€ixer els noms i cognoms dels membres titulars i suplents de la ComissioĢ de valoracioĢ.

  La identificacioĢ de les persones aspirants admeses i excloses, les admeses en cada prova del proceĢs i les finalment seleccionades es faraĢ€ mitjancĢ§ant la publicacioĢ dels quatre nuĢmeros del DNI, NIE o passaport i la lletra, escollits aleatoĢ€riament, dā€™acord amb els criteris establerts en mateĢ€ria de proteccioĢ de dades. Els caraĢ€cters alfabeĢ€tics, i aquells numeĢ€rics no seleccionats per a la seva publicacioĢ es substituiran per un asterisc per cada posicioĢ (*). Aquesta publicacioĢ substitueix la notificacioĢ individual a les persones interessades, dā€™acord amb lā€™art. 45 de la Llei 39/2015, dā€™1 dā€™octubre, del procediment administratiu comuĢ de les administracions puĢbliques.

  Si no es presenten alĀ·legacions el llistat esdevindraĢ€ definitiu transcorregut aquest termini sense necessitat dā€™una nova publicacioĢ. Es podraĢ€ prosseguir el traĢ€mit incorporant a lā€™expedient lā€™informe del Registre general conforme no sā€™han presentat alĀ·legacions aixiĢ com una diligeĢ€ncia de la quan seā€™n donaraĢ€ la publicitat que correspongui.

  Si es presenten alĀ·legacions, lā€™alcaldia les resoldraĢ€ en el termini dels trenta dies seguĢˆents a la finalitzacioĢ del termini per a la seva presentacioĢ, notificaraĢ€ les resolucions de manera individualitzada a les persones aspirants i es publicaraĢ€ de nou, si escau, el llistat.

  BASE 7A COMISSIOĢ DE VALORACIOĢ

  La ComissioĢ de valoracioĢ seraĢ€ colĀ·legiada i la seva composicioĢ sā€™hauraĢ€ dā€™ajustar als principis dā€™imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendiraĢ€, aixiĢ mateix, a la paritat entre home i dona.

  El personal dā€™eleccioĢ o de designacioĢ poliĢtica, el personal funcionari interiĢ, el personal laboral temporal i el personal eventual no podran formar part de la ComissioĢ de valoracioĢ.

  El pertaĢ€nyer a la ComissioĢ de valoracioĢ seraĢ€ sempre a tiĢtol individual, i no es podraĢ€ ostentar aquesta pertinencĢ§a en representacioĢ o per compte dā€™altri.

  La ComissioĢ de valoracioĢ que sā€™ha de constituir per valorar el proceĢs selectiu ha de tenir la seguĢˆent composicioĢ:

  • - Ā PRESIDEĢ€NCIA

  • - Ā 2 VOCALS

  • - Ā SECRETARI/AĢ€RIA, lā€™actuacioĢ del qual/de la qual eĢs de fedatari/aĢ€ria. El secretari podraĢ€ tambeĢ ser membre de la comissioĢ de valoracioĢ, si compleix els requisits. En aquest cas, tindria veu i vot.

   La identitat dels membres del tribunal i els corresponents suplents es resoldraĢ€ juntament amb la resolucioĢ dā€™admesos i exclosos referida a la Base 6 i es realitzaraĢ€ en la mateixa resolucioĢ dā€™alcaldia.

   La ComissioĢ de valoracioĢ pot disposar la incorporacioĢ dā€™assessorament especialitzat. Les persones assessores no tenen vot. Lā€™oĢ€rgan selectiu pot servir-se de personal colĀ·laborador per a la logiĢstica del procediment que es limitaraĢ€ a fer tasques auxiliars en la preparacioĢ i realitzacioĢ de les entrevistes/proves de catalaĢ€ i castellaĢ€ o en la comprovacioĢ de la documentacioĢ. EstaraĢ€ subjecte al principi dā€™imparcialitat i sigil. El personal assessor i el colĀ·laborador no tenen la consideracioĢ de membres de la ComissioĢ.

   La ComissioĢ de valoracioĢ no pot constituir-se ni actuar sense lā€™assisteĢ€ncia com a miĢnim de la meitat dels seus membres, beĢ siguin titulars, beĢ suplents, i sempre eĢs necessaĢ€ria la preseĢ€ncia de la presideĢ€ncia i de la secretaria. Les decisions sā€™han dā€™adoptar per majoria de vots dels membres presents i, en cas dā€™empat, ha de resoldre el vot de qui actuiĢˆ com a president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del/de la secretari/aĢ€ria, lā€™actuacioĢ del qual/de la qual eĢs de fedatari/a. No obstant aixoĢ€, tindraĢ€ veu i vot quan alhora sigui membre de la ComissioĢ de valoracioĢ computant-se com un uĢnic vot.

   Dā€™acord amb el principi dā€™unitat dā€™acte en lā€™actuacioĢ dels oĢ€rgans colĀ·legiats, les mateixes persones que han participat en la constitucioĢ a lā€™inici de la sessioĢ han de finalitzar-la.

   Els membres de la ComissioĢ de valoracioĢ es poden abstenir i les persones aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de lā€™article 23 de la Llei 40/2015, dā€™1 dā€™octubre de reĢ€gim juriĢdic del sector puĢblic, en el termini de 10 dies comptats a partir de lā€™endemaĢ€ de la publicacioĢ

  a la seu electroĢ€nica de lā€™Ens de la resolucioĢ per la qual es nomenen els membres de la ComissioĢ de valoracioĢ.

  De la sessioĢ que faci la ComissioĢ de valoracioĢ sā€™ha dā€™estendre lā€™acta corresponent, signada pel/per la secretari/aĢ€ria, que nā€™ha de donar fe, amb el vistiplau de la presideĢ€ncia, i per tots els membres.

  En tot cas, el funcionament de la ComissioĢ de valoracioĢ sā€™ha dā€™adequar a les normes proĢ€pies dels oĢ€rgans colĀ·legiats contingudes a la Llei 40/2015, dā€™1 dā€™octubre, de reĢ€gim juriĢdic del sector puĢblic.

  BASE 8A. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEĢS SELECTIU

  El sistema de seleccioĢ seraĢ€ per concurs de valoracioĢ de meĢ€rits, amb la fase preĢ€via de coneixements de llengua catalana i castellana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat preĢ€viament segons lā€™establert en aquestes Bases:

  Llevat que la ComissioĢ de valoracioĢ ho determini, en cap cas, ni tampoc per a uĢs merament personal o domeĢ€stic, es permetraĢ€ que les persones aspirants durant la realitzacioĢ de les proves de coneixements de llenguĢˆes ni durant la realitzacioĢ de les entrevistes personals utilitzin teleĢ€fons moĢ€bils o qualsevol altre dispositiu que permeti la gravacioĢ, reproduccioĢ, transmissioĢ o recepcioĢ de dades, imatges o so. Lā€™incompliment dā€™aquesta norma comportaraĢ€ lā€™exclusioĢ de la persona aspirant del proceĢs de seleccioĢ i la peĢ€rdua dels drets dā€™examen.

  Fase de concurs:

  Es valoraran els meĢ€rits aportats per les persones aspirants degudament justificats en la documentacioĢ acreditativa dels mateixos, dā€™acord amb el seguĢˆent barem:

  A. ExperieĢ€ncia laboral: (maĢ€xim 30 punts)

  A.1) Per serveis prestats a lā€™AdministracioĢ PuĢblica desenvolupant funcions o tasques proĢ€pies del lloc de treball. Es computen els serveis efectius prestats en administracions puĢbliques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultaĢ€niament nomeĢs sā€™ha de computar una vegada.

  Lā€™experieĢ€ncia sā€™acredita mitjancĢ§ant la presentacioĢ de la documentacioĢ seguĢˆent:

  • āˆ’ Ā Informe de vida laboral del solĀ·licitant esteĢ€s per la Tresoreria General de la Seguretat Social i actualitzat.

  • āˆ’ Ā Certificat expedit per lā€™administracioĢ puĢblica on sā€™hagin prestat els serveis amb indicacioĢ expressa de les funcions desenvolupades, periĢode de temps, reĢ€gim de dedicacioĢ i escala o subescala o categoria professional desenvolupada.

   Es valora a raoĢ de 0,30 punts per mes treballat complert i fins al liĢmit maĢ€xim temporal del dia de publicacioĢ de la convocatoĢ€ria de les presents bases, fins a un maĢ€xim de 30 punts.

   A.2) Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat.

   Lā€™experieĢ€ncia sā€™acredita mitjancĢ§ant la presentacioĢ de la documentacioĢ seguĢˆent:

  • āˆ’ Ā Informe de vida laboral del solĀ·licitant esteĢ€s per la Tresoreria General de la Seguretat Social i actualitzat.

  • āˆ’ Ā PresentacioĢ de fotocoĢ€pia compulsada del/s contracte/s de treball, fulls de noĢ€mina, certificats o qualsevol altre mitjaĢ€ que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

   Es valoraraĢ€ a raoĢ de 0,10 punts per mes treballat complert i fins al liĢmit maĢ€xim temporal del dia de publicacioĢ de la convocatoĢ€ria de les presents bases, fins a un maĢ€xim de 10 punts.

   A.3) Treballador autoĢ€nom:
   Lā€™experieĢ€ncia sā€™acredita mitjancĢ§ant la presentacioĢ de la documentacioĢ seguĢˆent:

  • āˆ’ Ā FotocoĢ€pia de la lliceĢ€ncia fiscal

  • āˆ’ Ā CertificacioĢ de cotitzacioĢ al reĢ€gim autoĢ€nom o certificacioĢ del periĢode dā€™alta en lā€™impost

   dā€™activitats econoĢ€miques.

  Es valoraraĢ€ a raoĢ de 0,10 punts per mes treballat complert i fins al liĢmit maĢ€xim temporal del dia de publicacioĢ de la convocatoĢ€ria de les presents bases, fins a un maĢ€xim de 10 punts.

  No es computen els serveis prestats simultaĢ€niament amb dā€™altres igualment alĀ·legats.

  B. FormacioĢ/ Altres meĢ€rits (10 punts)
  Es valoraraĢ€ amb 10 punts disposar del carnet de conduir C o C1.

  C. Entrevista (5 punts)

  El Tribunal realitzaraĢ€ una entrevista als aspirants si la difereĢ€ncia entre el segon aspirant amb meĢs puntuacioĢ i el tercer eĢs de 5 punts o menys. Aquesta entrevista podraĢ€ ser presencial o telemaĢ€tica, segons disponibilitat dels aspirants.

  Es valoraraĢ€ fins a un maĢ€xim de 5 punts els qual es sumaran al resultat de les fases anteriors per determinar el resultat final del proceĢs.

  En aquesta entrevista, lā€™oĢ€rgan de seleccioĢ valoraraĢ€ quĢˆestions relacionades amb:

  • - Ā ComunicacioĢ

  • - Ā Treball en equip

  • - Ā Lā€™adaptabilitat al context organitzatiu

  • - Ā Sobre les funcions del lloc de treball

  • - Ā Sobre el municipi de Rialp i el seu entorn.

   Els criteris per puntuar cadascun dels factors seran tant el desenvolupament de l'entrevista com la valoracioĢ curricular aportada per les persones aspirants, tenint en compte la naturalesa del lloc de treball al qual s'aspira.

   En cas que lā€™oĢ€rgan de seleccioĢ decideixi procedir amb les entrevistes, la persona aspirant que no es presenti a dita prova quedaraĢ€ automaĢ€ticament exclosa del proceĢs selectiu.

   BASE 9A LLISTA PER PUNTUACIOĢ TOTAL OBTINGUDA I PRESENTACIOĢ DE DOCUMENTS.

   Un cop finalitzada la valoracioĢ del concurs de meĢ€rits sā€™ha de fer puĢblica la

  puntuacioĢ, per ordre de puntuacioĢ total obtinguda.
  La Comiss
  ioĢ de valoracioĢ proposaraĢ€ a lā€™alcaldia de lā€™Ens la constitucioĢ de la borsa de treball amb les persones aspirants que hagin superat aquest proceĢs selectiu.

  Per Decret de lā€™alcaldia es constituiraĢ€ la Borsa de Treball que es regiraĢ€ per lā€™establert en aquestes Bases i que contindraĢ€ una llista de persones per ordre de la puntuacioĢ total obtinguda, de major a menor, segons el resultat dā€™aquest proceĢs selectiu, la qual cosa determinaraĢ€ lā€™ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-les les propostes de contractacioĢ. En el cas que en procedir a lā€™ordenacioĢ de les persones candidates, dā€™acord amb la puntuacioĢ total obtinguda, es produiĢˆssin empats, es resoldran atenent successivament els criteris seguĢˆents:

  a) Major puntuacioĢ de lā€™apartat dā€™experieĢ€ncia laboral en lā€™AdministracioĢ. b) Finalment, si encara persisteix lā€™empat, sā€™efectuaraĢ€ un sorteig

  En aquest sentit, a meĢs de les coĢ€pies o fotocoĢ€pies aportades juntament amb la solĀ·licitud, caldraĢ€ presentar la documentacioĢ que sā€™indica a continuacioĢ:

  1r. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han dā€™acreditar la concurreĢ€ncia dels requisits establerts en lā€™article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 dā€™octubre, pel que sā€™aprova el text refoĢs de la Llei de lā€™Estatut baĢ€sic de lā€™empleat puĢblic mitjancĢ§ant lā€™aportacioĢ de documentacioĢ suficient expedida per les autoritats competents. A meĢs a meĢs, en el cas de tractar-se del/de la coĢ€njuge o descendent de coĢ€njuge en els termes de lā€™art. 57.2 i 57.3 dā€™aquest Reial decret legislatiu, caldraĢ€ presentar una declaracioĢ jurada o promesa efectuada per la persona nacional de lā€™estat membre de la UnioĢ Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la UnioĢ Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulacioĢ de persones treballadores, en la qual manifesti fefaentment que no estaĢ€ separat/ada de dret del/de la seu/va coĢ€njuge.

  Les persones aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentacioĢ, o si de la documentacioĢ presentada es dedueix que no eĢs correcta, seran excloses de la Borsa de treball, sens perjudici de la responsabilitat en queĢ€ hagin pogut incoĢrrer en el cas de falsedat en la seva instaĢ€ncia. AixoĢ€, tret de casos de forcĢ§a major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per lā€™alcaldia.

  Els qui tinguin la condicioĢ de personal dā€™aquest Ens resten exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixen actualitzacioĢ; i uĢnicament han dā€™acreditar les circumstaĢ€ncies de les quals no hi hagi constaĢ€ncia.

  BASE 10A. INCIDEĢ€NCIES

  Lā€™alcaldia de la corporacioĢ, a peticioĢ proĢ€pia o a proposta de la presideĢ€ncia de la ComissioĢ de valoracioĢ, pot demanar, als efectes procedents, en qualsevol moment lā€™acreditacioĢ dels requisits i meĢ€rits quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incoĢrrer les persones aspirants.

  Mentre estigui constituiĢˆda, la ComissioĢ de valoracioĢ estaĢ€ facultada per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicacioĢ d'aquestes bases i podraĢ€ adoptar els acords que corresponguin en tots els supoĢ€sits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del proceĢs selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alcĢ§ada davant de l'alcaldia, en el termini maĢ€xim d'un mes a comptar des de l'endemaĢ€ a la data de la seva publicacioĢ. Abans de la constitucioĢ de la ComissioĢ de valoracioĢ i despreĢs que aquesta hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondraĢ€ a l'alcaldia.

  BASE 11A. CONTRACTACIOĢ DEL PERSONAL

  Lā€™alcaldia de la corporacioĢ procediraĢ€ a la formalitzacioĢ per escrit dels contractes corresponents amb les persones aspirants proposades, seguint lā€™ordre establert a la Borsa de treball constituiĢˆda.

  BASE 12A. PERIĢODE DE PROVA

  Les persones contractades hauran de superar un periĢode de prova dā€™ 1 mes o el proporcional al temps de feina per la qual sigui contractat/da. Aquest periĢode no s'aplicaraĢ€ si la persona candidata seleccionada ja hagueĢs realitzat les mateixes funcions amb anterioritat a lā€™Ens, sota qualsevol modalitat de contractacioĢ, amb una durada miĢnima dā€™un mes.

  En finalitzar el periĢode de prova, lā€™Ens faraĢ€ un informe dā€™avaluacioĢ de la persona aspirant sobre lā€™aplicacioĢ dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i lā€™eficaĢ€cia en el desenvolupament de les diferents tasques i lā€™adaptacioĢ a lā€™entorn de treball.

  En el cas que la persona aspirant no superi satisfactoĢ€riament el periĢode de prova, perqueĢ€ no assumeixi el nivell suficient dā€™integracioĢ i eficieĢ€ncia en el lloc de treball seraĢ€ declarada no apte/a, per resolucioĢ motivada de lā€™oĢ€rgan competent, i perdraĢ€, en consequĢˆeĢ€ncia, tots els drets derivats de la seva contractacioĢ i es donaraĢ€ per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, lā€™oĢ€rgan competent formularaĢ€ proposta de contractacioĢ a favor de la persona aspirant que tingui la puntuacioĢ seguĢˆent meĢs alta, la qual hauraĢ€ de superar el corresponent periĢode de prova.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera. En tot alloĢ€ no previst en aquestes bases sā€™ha dā€™aplicar la normativa seguĢˆent:

  • Llei 7/1985, de 2 dā€™abril, de bases de reĢ€gim local

  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 dā€™octubre pel qual sā€™aprova el text refoĢs de la Llei de

   lā€™Estatut BaĢ€sic de lā€™Empleat PuĢblic

  • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 dā€™octubre, que aprova el Text refoĢs de la Llei de lā€™Estatut

   dels treballadors

  • Llei 30/1984, de 2 dā€™agost, de mesures per a la reforma de la funcioĢ puĢblica

  • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 dā€™abril, pel qual sā€™aprova el text refoĢs de les

   disposicions legals vigents en mateĢ€ria de reĢ€gim local.

  • Llei 39/2015, dā€™1 dā€™octubre, del procediment administratiu comuĢ de les administracions

   puĢbliques.

  • Llei 40/2015, dā€™1 dā€™octubre, de reĢ€gim juriĢdic del sector puĢblic.

  • Decret legislatiu 2/2003, pel qual sā€™aprova el text refoĢs de la Llei municipal i de reĢ€gim local de Catalunya

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 dā€™octubre, pel qual sā€™aprova la refosa en un Text uĢnic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en mateĢ€ria de funcioĢ puĢblica.

  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual sā€™aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

   Segona. ReĢ€gim de recursos

   Si es vol impugnar la resolucioĢ dā€™aprovacioĢ dā€™aquestes bases, aixiĢ com, la resta de resolucions de lā€™alcaldia, es pot interposar recurs potestatiu de reposicioĢ, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia seguĢˆent al de la seva publicacioĢ o directament recurs contencioĢs administratiu davant del Jutjat ContencioĢs Administratiu de Lleida, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia seguĢˆent al de la publicacioĢ d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, dā€™1 dā€™octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccioĢ contenciosa administrativa.

   Contra els actes i resolucions de la ComissioĢ de valoracioĢ, en tant que es tracta dā€™oĢ€rgans colĀ·legiats dependents de lā€™alcaldia de la corporacioĢ els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs dā€™alcĢ§ada davant l'alcaldia en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, dā€™1 dā€™octubre