al contingut a la navegació Informació de contacte

LLAR D’INFANTS ELS MATXICOTS

A la nostra llar acollim i acompanyem infants en el seu desenvolupament des de les 16 setmanes fins els 3 anys. L’equip educatiu donem molta importància a un correcte desenvolupament motriu ja que aquest està estretament lligat a l’aparició espontània de la parla, a un correcte desenvolupament cognitiu, a l’adquisició d’un bon nivell d’atenció, a un bon processament visual, a una bona coordinació entre mà i ull....Tot i que aquest desenvolupament és quelcom natural, necessita de certes condicions ambientals perquè es pugui donar. La nostra intervenció és la d’organitzadores dels ambients d’aprenentatge i va adreçada a facilitar que l’infant pugui desenvolupar les seves capacitats, afavorir una conducta progressivament autònoma respectant l’evolució individual de cada infant acompanyant-lo emocionalment en les seves primeres relacions socials. Tot el material, mobiliari, joguines, que es troba a l’abast de l’infant ha estat seleccionat, reflexionat i interrelacionat amb el objectius que s’han programat prèviament. Les activitats educatives a la llar d’infants comencen des del moment en què el nen o la nena entra al centre: saludar als companys i educadores, cantar, escoltar un conte, enfilar-se a un mòdul, jugar amb la sorra, saber esperar el seu torn, respectar als altres, rentar-se les mans, intentar menjar sol, descobrir el seu cos...

DIJOUS 21 ABRIL 2022

Us informem que el període de preinscripció pel curs 2022-2023 tindrà lloc del 9 al 20 de maig. Si esteu interessats en demanar plaça pel vostre fill/a, podeu passar per la llar d’infants de dilluns a divendres entre les 16:00-17:00.
Haureu de portar la documentació següent:
Documentació acreditativa per a tothom

 • Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutor o targeta de residència en el cas de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del llibre de família (on surt l’infant i el pare i la mare) o altresdocuments relatius a la filiació.


Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació. Només s’han de presentar si s’al·leguen:

 • Proximitat del domicili del lloc de treball d’un dels pares
  Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès amb aquesta finalitat per
  l’empresa. En cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal (model 036)
 •  Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans
  Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Renda anual de la unitat familiar.                                                 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Condició legal de família nombrosa o monoparental                                Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Malaltia crònica de l’alumne/a que li afecti el seu sistema digestiu, endocrí o
  metabòlic. Informe mèdic on consti.

Aquelles famílies que, abans de fer la preinscripció, desitgeu conèixer el nostre centre, els diferents espais, la metodologia, els materials que utilitzem, les professionals que hi treballem... podeu trucar-nos per concertar hora.